Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(C:\inetpub\vhosts\drrbypassphayao.com\httpdocs/wp-content/plugins/C:\inetpub\vhosts\drrbypassphayao.com\httpdocs\wp-content\plugins\so-css/lang/so-css-th.mo) is not within the allowed path(s): (C:/Inetpub/vhosts/drrbypassphayao.com\;C:\Windows\Temp\) in C:\inetpub\vhosts\drrbypassphayao.com\httpdocs\wp-includes\l10n.php on line 669
ความเป็นมาของโครงการ – โครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา

ความเป็นมาของโครงการ

 • ด้วยจังหวัดพะเยา เห็นว่าการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมืองพะเยา อีกทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโครงข่ายถนนตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท

 • กรมทางหลวงชนบท จึงได้ไปทำการสำรวจออกแบบ และก่อสร้างโครงการถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา ให้เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดพะเยาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดปัญหาการจราจร ติดขัดในเขตชุมชน

 • รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

 • เชื่องโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดพะเยา

ลักษณะของโครงการ

 • ผิวจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.10 เมตร (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบปลูกหญ้ากว้าง 5.20 เมตร มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสองข้างทาง

 • เขตทาง มีความกว้างเขตทาง 40.00-50.00 เมตร

 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในสายทาง จำนวน 7 แห่ง และสะพานข้ามถนนพหลโยธิน จำนวน 2 แห่ง

รูปแบบในการก่อสร้าง

การก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน
มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา สามารถแบ่งได้เป็นดังต่อไปนี้

 • ส่วนที่ 1 การก่อสร้างถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 6 + 120.074 (จ1) ถึง กม.ที่ 6 + 500.000 (จ1)
  ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง กว้าง 23.10 เมตร โดยมีเขตทาง
  รวม 50.00 เมตร รูปตัดถนนแสดงไว้ในรูปที่ 1.4_1

 • ส่วนที่ 2 การก่อสร้างถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 6 + 500.000 (จ1) ถึง กม.ที่ 7 + 699.784 (จ1)
  ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง กว้าง 5.20 เมตร โดยมีเขตทาง
  รวม 40.00 เมตร รูปตัดถนนแสดงไว้ในรูปที่ 1.4_2

 • ส่วนที่ 3 การก่อสร้างถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 0 + 000.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 1 + 475.000 (จ2) และ กม.
  ที่ 1 + 825.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 5 + 525.000 (จ2)
  ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง กว้าง 5.20 เมตร โดยมีเขตทาง
  รวม 40.00 เมตร

 • ส่วนที่ 4 การก่อสร้างถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 5 + 525.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 6 + 075.00 (จ2) และ กม.
  ที่6 + 425.000 (จ2)
  ก่อสร้างถนนขนาด 8 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและเกาะกลาง กว้าง 20.00 เมตร โดยมีเขตทาง
  รวม 70.00 เมตร รูปตัดถนนแสดงไว้ในรูปที่ 1.4_3
   

 • ส่วนที่ 5 การก่อสร้างถนนโครงการ ช่วง กม.ที่ 6 + 775.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 7 + 150.000 (จ2)
  ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง กว้าง 5.20เมตร โดยมีเขตทาง
  รวม 40.00 เมตร รูปตัดถนนแสดงไว้ในรูปที่ 1.4_4

 • ส่วนที่ 6 การก่อสร้างงานสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่กม. 6 +250
  ก่อสร้างสะพานขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจรละ 8.50 เมตร แบบ Box Segment
  ความยาว 490 เมตร รูปตัดสะพานแสดงไว้ในรูปที่ 1.4_5

รูปที่ 1.4_1 รูปตัดช่วง กม.ที่ 6 + 120.074 (จ1) ถึง กม.ที่ 6 + 500.000 (จ1)

รูปที่ 1.4_2 รูปตัดช่วง กม.ที่ 6 + 500.000 (จ1) ถึง กม.ที่ 7 + 699.784 (จ1)

รูปที่ 1.4_3 รูปตัดช่วง กม.ที่ 5 + 525.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 6 + 075.00 (จ2) และ กม.ที่ 6 + 425.000

รูปที่ 1.4_4 รูปตัดช่วง กม.ที่ 6 + 775.000 (จ2) ถึง กม.ที่ 7 + 150.000 (จ2)

รูปที่ 1.4_5 รูปตัดงานสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่กม. 6 +250